Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGUYỄN THỊ HỒNG HẰNG
Ngày gửi: 15h:11' 27-07-2018
Dung lượng: 409.8 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 6 - REVIEW UNIT 1,2,3
UNIT 1
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
1. How are you?
________
A. I’m a student. B. Thank you very much
C. Very well, thank you D. I’m Lan.
2. ________
My name’s Susan.
A. How’s your name? B. What’s your name?
B. How do you do? B. What you’re name?
3. Which word contains a different sound from the others?
A. bag B. cap
C. dad D. far
4. _______
Hi, I’m Bob. Nice to meet you.
A. How old are you? B. How are you?
C. Hi, my name’s Mary D. I’m fine.
5. Mr. Trung is ________doctor.
A. the B. a
C. an D. –
6. Which word contains the sound/e/?
A. name B. head
C. eraser D. mate
7. Good morning, children.
________
A. Good morning, Miss Angela
B. Very well, thank you. And you?
C. We’re fine, thank you. D. Take care
8. ________
He’s from London.
A. Where’s he from? B. What’s his job?
C. Who’s he? D. What’s his name?
9. ________ is Life Hospital?
It’s in the city center.
A. What B. Who
C. Where D. When
10. _______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class?
A. Is B. Are
C. Be D. Am
11. Are you doctors?
________ .
A. Yes, we’re B. Yes, they’re
C. Yes, I am D. Yes, we are
12. How old are you?
________ .
A. I’m thirteen B. I’m John
C. I’m fine, thanks D. I’m a student
13. Mark lives _______ Manchester.
A. in B. on
C. at D. under
14.What _______ these?
They’re carrots.
A. be B. am
C. is D. are
15. eight + six = _______ .
A. twelve B. thirteen
C. fourteen D. fifteen
16._______ are they?
They’re my classmates.
A. What B. Who
C. Why D. Where
17. Which verb adds_es in the third person?
A. teach B. eat
C. listen D. walk
18. Which word is the odd one out?
A. ten B. sixteen
C. eighteen D. third
19. Hello, Minh. _______ is Long.
A. This B. These
C. Those D. They
20. When you meet your friend at 3 p.m., you say :
A. Good morning B. Good afternoon
C. Good evening D. Goodnight

UNIT 2: AT SCHOOL
Choose the correct answer.
1. _ What’s your favorite _______?
_ Oh, Math, I think.
A. teacher B. friend
C. subject D. letter
2. This is my school_______ . I have Literature on Tuesday.
A. notebook B. timetable
C. lesson D. professor
3. Which word contains a different sound from the others?
A. mother B. thing
C. Thursday D. thirty
4. Which word is the odd one out?
A. book B. pencil
C. friend D
 
Gửi ý kiến